Gürgençler Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:

Bir tarafta Merkez Mah. Şehit Ömer Serin Sok. No.4 Kat.4 Erdemli/Mersin adresinde bulunan GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“GÜRGENÇLER”) ile diğer tarafta, yukarıda bilgileri yer alan (“ÜYE”) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler.

MADDE 2- TANIMLAR:

GÜRGENÇLER:

GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni

İnternet Sitesi: www.gurgencler.com.tr

GÜRGENÇLER KART Programı: Gürgençler tarafından düzenlenen ve üyelere topladıkları indirim imkânı veren kampanya programını,

GÜRGENÇLER KART: Üyelere, GÜRGENÇLER KART indirimli ürün alma imkânı veren GÜRGENÇLER KART isimli Sanal Kartı,

İndirim: Ücreti ödenerek alınan ürün karşılığında program için hesaplama birimi gerçekleştirilen ürün bazında verilen indirimi,

Üye/Müşteri: Yukarıda isim ve adresi belirtilen ve GÜRGENÇLER KART programından yararlanan üyeleri ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme, Apple markasını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan GÜRGENÇLER KART Programının kullanım koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Üye’ye yapılan Aydınlatma Bilgilendirmesini düzenler.

MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, Sanal Kart için, ilk kez üye olurken ve daha sonrasında da üyelik için verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, işbu Sözleşme’de belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.
İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla işbu Sözleşme’de yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.
Sanal Kart hamili kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile GÜRGENÇLER KART Programı genel şartları ile GÜRGENÇLER tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Sanal Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına kullandırılamaz.

GÜRGENÇLER KART Programı kapsamında oluşturulan ve işbu Sözleşme’ye konu olan kart, sanal olarak faaliyet gösterecek nitelikte olup üyenin kayıt anında belirtmiş olduğu telefon numarasına tanımlanacaktır. GÜRGENÇLER KART, GÜRGENÇLER tarafından her daim, ÜYE’nin herhangi bir talebi olmaksızın fiziki kart haline dönüştürülebilir. Ancak üye kartın fiziki olarak basılmasını talep etmeyecektir.

Üye, GÜRGENÇLER tarafından kendisine fiziki kart çıkarılması halinde Kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kartın kullanım amacına aykırı olarak kullanılması vb. durumları tespit etmesi halinde, GÜRGENÇLER kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Ayrıca kartın, haksız olarak gelir elde etmek amacıyla kullanıldığının tespiti halinde, GÜRGENÇLER, kartı kullanan ve/veya kullandıran kişiler hakkında kanuni yollara başvuracaktır.
Üye, telefon numarası ile Apple ürünlerinin satıldığı GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait mağazalardan veya www.gurgencler.com internet sitesinden alışveriş yapabilir.

MADDE 5- KİŞİSEL VERİLER

1.Üye; GÜRGENÇLER KART Programı kapsamında vermiş olduğu bilgilerin doğru, tam olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder.

GÜRGENÇLER; KVKK uyarınca işbu Sözleşmeye ek (EK1- GÜRGENÇLER KART Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni) olarak sunulmuş olan GÜRGENÇLER KART Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şekilde yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından üçüncü kişi adına bir ürün ya da hediye niteliğinde çek, kart satın alınması halinde paylaşılan üçüncü kişiye ait bilgiler, ürünün doğru şekilde kişiye teslim edilmesi ve bu durumun kontrol edilmesi dışında kullanmayacaktır. Bu bilgilerin iletilmiş olması ile ilgili olarak bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 6- ÖZEL İNDİRİM ve KAMPANYALAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Sanal Kart kullanımı ile kazanılacak indirim oranını GÜRGENÇLER serbestçe kendisi belirler. Hesabın ödüle dönüştürülmesinde GÜRGENÇLER’in kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan indirimin ne zaman ve hangi koşullar altında kullanılacağı GÜRGENÇLER’in belirleyici olacağını Üye kabul ve beyan eder.

Kazanılan indirim kullanılma süreleri, GÜRGENÇLER firması tarafından belirlenir.
Her Üye’nin, kişisel hesabı bulunur. İndirim hakları herhangi bir şekilde diğer bir Üye’nin hesabına devredilemez.

GÜRGENÇLER KART kredi kartı olarak kullanılamaz, bu sanal kart ile ödeme yapılamaz.
Her alışveriş sonrası kazanılan indirim hakkı üye kartına yüklenme süresi GÜRGENÇLER firması tarafından belirlenir ve alışveriş esnasında kullanılabilir.

Üye, indirim haklarının doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi ürün alışverişi sırasında GÜRGENÇLER KART Üye numarasını veya telefon numarasını belirtmelidir.

Üye, kazandığı indirimini; telefon numarası ile www.gurgencler.com.tr internet sitesinden ve/veya GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait mağazalardan öğrenebilir.

GÜRGENÇLER, Üye’nin indirim hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.
Bu program sadece yurtiçi alışverişleri kapsamaktadır.

İndirimler, GÜRGENÇLER tarafından belirlenen tarih veya belirlediği koşullara göre kazanılabilir ve Üye, indirim kullanılacak alışveriş için minimum 0.01 TL fatura kesilmesini kabul eder.

Alınan ücretsiz veya indirimli ürün iptali veya iadesi karşılığında GÜRGENÇLER tarafından Üye’ye herhangi bir nakdi ödeme yapılmaz.

GÜRGENÇLER üyelerin ve üçüncü şahısların GÜRGENÇLER KART Programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Sanal Kart iptali durumunda indirim hakları sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriye dönük bir hak iddia edilemez.

Üye aktif dahi olsa üyeye önceden bildirim şartı olmadan sanal kart hakları sıfırlanabilecektir.

MADDE 7- GENEL ŞARTLAR:

GÜRGENÇLER KART ücretsizdir. GÜRGENÇLER, işbu programda ve uygulama esaslarında Üye’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen kampanya veya üyelik koşullarında değişiklik yapma ve/veya mevcut kampanya ve koşulları yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Üye işbu durumda GÜRGENÇLER ‘den herhangi bir talepte bulunamaz. GÜRGENÇLER Program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar indirim karşılık aynı ödülün kazanılacağı ve Üye’nin ödülünü mutlaka talep ettiği üründe kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; GÜRGENÇLER’in kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, GÜRGENÇLER tarafından iş ve faaliyet planına göre imkân olduğu takdirde uygulanacaktır.

GÜRGENÇLER GÜRGENÇLER KART Programı Üyesinin, işbu GÜRGENÇLER KART Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının GÜRGENÇLER tarafından tespiti halinde, GÜRGENÇLER kendisinin bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse Üye’nin üyeliğine son verilebilir, Üye’nin, o zamana kadar topladığı ödüller geçersiz sayılabilir.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

GÜRGENÇLER, Üye ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir:

- Üye’nin işbu genel kural ve koşullara uymaması,

- Üye’nin yanlış bilgi vermesi,

- Üye’nin birbirini takip eden 5 sene içerisinde programdan hiç işlem yapmaması,

- Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

- GÜRGENÇLER’ın tek taraflı takdir ve kararı.         

GÜRGENÇLER tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda GÜRGENÇLER’in Üye’ye karşı kazanılmış indirim veya diğer herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Üye, GÜRGENÇLER KART Programının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya yapısının değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı GÜRGENÇLER’den hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ:

1.Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilebileceği gibi GÜRGENÇLER tarafından da her daim tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

2.Sözleşmenin feshi halinde, sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar) fesih sonrasında da geçerliliklerini koruyacaklardır.

MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye, Üyelik Sözleşmesi’nde maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği, bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan ve taahhüt eder.